Smba selskab ikke så ringe endnu

Date Added: July 4, 2012

Author: Jimmie Hansen Steinbeck

Ved stiftelse af et S.M.B.A. skal der udarbejdes stiftelsesdokumenter samt manuelt indsendes en anmeldelsesblanket til Erhvervsstyrlsen. Vi er derfor afhængige af sagsbehandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen, der ligger på omkring 6 uger.

Deltagere
Et S.M.B.A. er et selskab med begrænset ansvar. Ved oprettelsen af et af et sådant selskab er det en forudsætning, at der som minimum er to aktive deltagere. Dette gør sig både gældende ved stiftelsen samt i hele smba selskabets levetid.

Personselskab
Kravet for at oprette et S.M.B.A. er, at det skal adskille sig væsentligt fra et aktie- eller anpartsselskab. Deltagernes indflydelse i selskabet skal således være uafhængig af en evt. indskudt kapital. Det gælder ligeledes for stemmeretten, der er knyttet op den på enkelte deltager. S.M.B.A. selskaber anses derfor også som personselskaber modsat kapitalselskaber, hvor indflydelsen følger andelen af kapitalindskuddet. Det samme gør sig gældende ved fordeling af overskud.

Deltagerantal
Desuden er det et lovkrav, at der skal være mulighed for vekslende deltagerantal. Det vil sige, at optagelse af nye deltagere sker på baggrund af objektive kriterier fastlagt i vedtægterne. Ud fra kriterierne er det virksomhedens ledelse, der godkender nye deltagere. Kriterierne vil typisk være i forhold til selskabets formål og aktiviteter. Ligeledes skal der være mulighed for frit at udtræde af virksomheden evt. efter udløb af et opsigelsesvarsel.

Aflæggelse af årsrapport
Virksomheder med begrænset ansvar kan undlade at aflægge årsrapport, hvis virksomheden i to på hinanden følgende år ikke overskrider to ud af tre af følgende kriterier:

En balancesum på 7 mio. kr.
En nettoomsætning på 14 mio. kr.
Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på under 10.

Holdingselskaber
For holdingselskaber, der er oprettet som et S.M.B.A., gælder det, at hvis virksomheden er i regnskabsklasse A (hvis virksomheden ikke i to på hinanden følgende år overskrider en balancesum på 4 mio. kr., en nettoomsætning på 10 mio. kr. eller et gennemsnitligt antal heltidsansatte i løbet af regnskabsåret på under 10) er det ligeledes ikke nødvendigt at aflægge årsrapport. I stedet for skal virksomheden indsende en undtagelseserklæring, hvor ledelsen indestår for, at betingelserne for at undlade at aflægge årsrapport er opfyldt.
Vælges der en revisor ved stiftelsen, er virksomheden forpligtet til at udarbejde en årsrapport og revidere årsregnskabet. Revisionspligten kan dog undlades, hvis årsrapporten udarbejdes, under visse betingelser

Ønkser du at vide mere om dette enme, kan du besøge www.smbaspecialisten.dk som udbyder smba selskaber og har gjordt det siden slutningen af 2006.

?